نحوه گارانتی کالا

garanti4

در صورتی که محصول نیاز به گارانتی داشته باشد با ارایه کارت گارانتی محصول مورد نظر خدمات مورد نیاز را دریافت نمایید.